Warto wiedzieć

Warto pamiętać o złożeniu PIT-2

Od 2022 r. kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych (30.000 zł) obowiązuje niezależnie od osiągniętych w roku podatkowym dochodów. Czyli każdy pracownik ma prawo do jej zastosowania. To istotna zmiana, ponieważ dotychczas kwota wolna obowiązywała...

czytaj dalej

Rabat pośredni nie wpływa na VAT

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 16 września 2021 roku (sygn. akt I FSK 705/18 NSA), orzekł, że jeżeli rabatu udziela nie bezpośredni kontrahent podatnika, ale podmiot go poprzedzający w łańcuchu dostaw, to suma kwot podatku wynikająca z faktur...

czytaj dalej

Opłata sądowa za wykreślenie hipotek łącznych

W przypadku wykreślenia hipotek łącznych wpisanych do więcej niż jednej księgi wieczystej, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 755 z późn. zm.) pobiera się jedną opłatę stałą,...

czytaj dalej

Strony umowy, rozkładając na raty płatność lub prolongując spłatę, przesuwają początek terminu przedawnienia

Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.09.2020 r. (III CZP 88/19), w której odpowiedział na pytanie: Czy w ramach swobody kontraktowej umów (art. 3531 k.c.) dopuszczalna jest zmiana przez strony w drodze porozumienia terminu wymagalności roszczenia, po tym jak roszczenie stało się już wymagalne?

czytaj dalej

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, wcześniej wybudowane przez dewelopera, warto pamiętać o rękojmi

W momencie zakupu na rynku wtórnym nieruchomości wybudowanej przez dewelopera i przekazanej pierwotnemu właścicielowi, w ciągu ostatnich pięciu lat, bardzo często zapomina się o zapisaniu w umowie sprzedaży przelewu (cesji) na nabywcę uprawnień sprzedającego względem dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Przelewem mogą być objęte uprawnienia do żądania obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Niedopuszczalny jest natomiast przelew uprawnienia do odstąpienia od umowy.

czytaj dalej

Warunki skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

W celu skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), podatnik musi realizować działania spełniające przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu…

czytaj dalej

Nieodpłatne poręczenia podlegają opodatkowaniu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w dniu 16.01.2020 r. potwierdził stanowisko organów skarbowych, że poręczenie w celu zabezpieczenia kredytu w zamian za zobowiązanie do udzielenia poręczenia podlega, jako świadczenie nieodpłatne, opodatkowaniu (sygn. II FSK 373/18).

czytaj dalej

Przełomowy wyrok w sprawie tzw. polis z ubezpieczeniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wydanym w dniu 24.05.2019 r. wyroku, unieważnił całą umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) i nakazał zwrot klientowi tego, co wpłacił od 2010 r. Sąd uznał, że to na ubezpieczycielu spoczywa ryzyko...

czytaj dalej

Tzw. home office

Praca w domu, tzw. home office, jest coraz bardziej popularna. Szczególnie w sytuacjach, gdy pracodawca ustala z pracownikiem jeden lub więcej dni w każdym tygodniu, zezwalając pracownikowi na taki właśnie home office.

czytaj dalej

Usługi z zakresu treasury

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku wydanym w dniu 08.02.2019 r. (sygn. akt I SA/Po 878/18) uznał usługi z zakresu treasury za podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

czytaj dalej

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close