Warto wiedzieć

Norma ISO 37002 „systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – wytyczne”

W najbliższych tygodniach ma być opublikowana norma ISO 37002 „Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – Wytyczne” (Whistleblowing management systems – Guidelines). Norma ISO 37002 koncentruje się na czynnościach, jakie powinna podjąć organizacja od momentu wpływu zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę do momentu, kiedy organizacja musi podjąć decyzję o działaniach naprawczych i je wdrożyć. Norma ISO 37002 to zbiór wskazówek dotyczących sposobu tworzenia systemu obsługi zgłoszeń w organizacji. Norma ISO 37002 nie ma być standardem certyfikowanym.

czytaj dalej

Opłata sądowa za wykreślenie hipotek łącznych

W przypadku wykreślenia hipotek łącznych wpisanych do więcej niż jednej księgi wieczystej, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 755 z późn. zm.) pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą. Oznacza to, że w przypadku hipoteki łącznej wystarczy złożenie jednego wniosku w celu jej wykreślenia ze wszystkich ksiąg wieczystych, w których jest ona wpisana, a opłata sądowa od takiego wniosku, mimo iż dotyczy on kilku ksiąg wieczystych, nie ulega zmianie i wynosi 100 zł.

czytaj dalej

Strony umowy, rozkładając na raty płatność lub prolongując spłatę, przesuwają początek terminu przedawnienia

Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.09.2020 r. (III CZP 88/19), w której odpowiedział na pytanie: Czy w ramach swobody kontraktowej umów (art. 3531 k.c.) dopuszczalna jest zmiana przez strony w drodze porozumienia terminu wymagalności roszczenia, po tym jak roszczenie stało się już wymagalne?

czytaj dalej

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, wcześniej wybudowane przez dewelopera, warto pamiętać o rękojmi

W momencie zakupu na rynku wtórnym nieruchomości wybudowanej przez dewelopera i przekazanej pierwotnemu właścicielowi, w ciągu ostatnich pięciu lat, bardzo często zapomina się o zapisaniu w umowie sprzedaży przelewu (cesji) na nabywcę uprawnień sprzedającego względem dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Przelewem mogą być objęte uprawnienia do żądania obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Niedopuszczalny jest natomiast przelew uprawnienia do odstąpienia od umowy.

czytaj dalej

Warunki skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

W celu skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), podatnik musi realizować działania spełniające przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu…

czytaj dalej

Nieodpłatne poręczenia podlegają opodatkowaniu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w dniu 16.01.2020 r. potwierdził stanowisko organów skarbowych, że poręczenie w celu zabezpieczenia kredytu w zamian za zobowiązanie do udzielenia poręczenia podlega, jako świadczenie nieodpłatne, opodatkowaniu (sygn. II FSK 373/18).

czytaj dalej

Tzw. home office

Praca w domu, tzw. home office, jest coraz bardziej popularna. Szczególnie w sytuacjach, gdy pracodawca ustala z pracownikiem jeden lub więcej dni w każdym tygodniu, zezwalając pracownikowi na taki właśnie home office.

czytaj dalej

Usługi z zakresu treasury

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku wydanym w dniu 08.02.2019 r. (sygn. akt I SA/Po 878/18) uznał usługi z zakresu treasury za podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

czytaj dalej

Usługi informatyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku wydanym w dniu 13.03.2019 r. (sygn. akt I SA/Po 991/18) uznał usługi informatyczne związane z zarządzaniem siecią oraz zarządzaniem systemami informatycznymi, polegające na administrowaniu systemami infrastruktury IT, administrowaniu użytkownikami systemów IT, naprawie i konfiguracji sprzętu infrastruktury, za usługi, które nie podlegają, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem WSA okoliczność, że w nazwie danej usługi występuje słowo “zarządzanie” lub “administrowanie”, nie może przesądzać, o tym, że dana usługa mieści się w katalogu usług z art. 15e ustawy o CIT. Sąd nie dostrzegł również w zakresie Usług Informatycznych także wyraźnych elementów udzielania porad. Jak bowiem stwierdził nie sposób więc przyjąć, by usługi te można było określić jako usługi doradztwa lub podobne. Usługi te mogą w sobie oczywiście zawierać pewne elementy doradztwa czy zarządzania, jednak nie jest to ich głównym, przeważającym celem.

czytaj dalej

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close