Szkolenia i seminaria

Organizujemy szkolenia i warsztaty dostosowane, co do zakresu poruszanej na nich tematyki oraz czasu i miejsca realizacji, do potrzeb naszych Klientów. Zasadą jest organizowanie szkolenia lub warsztatów dla jednego Klienta. W takim przypadku uczestniczą w nim tylko pracownicy lub osoby zaproszone przez danego Klienta. Pozwala to na ustalenie planu szkolenia/warsztatów i jego przeprowadzenie w sposób optymalnie spełniający oczekiwania naszego Klienta.

Poniżej przedstawiamy wybrane spośród organizowanych przez nas szkoleń i warsztatów:

1. ZMIANY W EMERYTURACH POMOSTOWYCH, K.P.C. ORAZ WPROWADZENIE CENTRALNEJ INFORMACJI EMERYTALNEJ

Szkolenie zamknięte, przeprowadzane dla konkretnego Klienta.

2. ZNORMALIZOWANE ZASADY ZLECANIA I WYKONAWSTWA USŁUG BUDOWLANYCH (VOB)

Szkolenie skierowane do wszystkich firm realizujących lub współpracujących przy realizacji inwestycji, w zakresie których umowy na usługi budowlane, czy też obejmujące specjalistyczne usługi inżynierów, zawierane są na bazie wzorcowych warunków kontraktowych VOB (Znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa usług budowlanych). VOB są rozpowszechnione w Niemczech i z tego względu bardzo często są przenoszone również do innych krajów, a dzieje się to wtedy, gdy jedną ze stron kontraktu – najczęściej zlecającym – jest podmiot z Niemiec lub inwestor powiązany kapitałowo z podmiotem z siedzibą w Niemczech. W Niemczech zawieranie umów, do których zastosowanie mają VOB, jest tak częste, jak zawieranie w Polsce umów, do których stosuje się Warunki Kontraktowe FIDIC.

Wiedza na temat VOB wydaje się elementem nieodzownym dla wszystkich uczestników rynku usług budowlanych, którzy w ramach swoich relacji biznesowych stykają się z sytuacjami, gdy wymogiem stawianym przez partnera biznesowego jest stosowanie VOB.

Celem szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników szkolenia z tym, czym są VOB, ale również pokazanie korzyści i ryzyk, jakie wiążą się z wyrażeniem zgody na stosowanie do danej umowy VOB; w szczególności, gdy umowa została poddana prawu niemieckiemu.

Szkolenie, w zależności od potrzeb danego klienta, jest poświęcone wszystkim częściom VOB bądź wybranej części (A lub B, ewentualnie C). Należy bowiem pamiętać, że VOB dzielą się na trzy części, oznaczone literowo: A, B i C:

1. VOB/A – niem.: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen; pol.: Ogólne warunki udzielania zamówień na usługi budowlane.
Część ta reguluje głównie udzielanie zamówień na usługi budowlane w ramach zamówień publicznych. Dokonuje rozróżnień procedur udzielania zamówień w zależności od wartości zamówienia (krajowe lub europejskie), szczegółowo opisując warunki procedur poszczególnych dopuszczonych VOB, procedur przetargowych w obu wspomnianych grupach zamówień. Wprowadza instytucje tzw. prekwalifikacji usługodawców budowlanych, procedury postępowania w ramach PPP, etc.

2. VOB/B – niem.: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen; pol.: Ogólne warunki umów na realizację usług budowlanych; ang.: German Construction Contract Procedures.
Przepisy określające warunki, jakie spełniać musi umowa, zawarte są w prawie niemieckim zasadniczo w kodeksie cywilnym (BGB- Burgerliches Gesetzbuch). Z uwagi jednak na specyficzne problemy w realizacji usługi budowlanej (np. konieczność dostosowania jej do zmieniających się warunków technicznych lub oczekiwań inwestora) umowy na wykonanie usług budowlanych bazują na przepisach VOB/B.

3. VOB/C – niem.: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen; pol.: Ogólne warunki techniczne umów na realizację usług budowlanych; ang.: General technical specifications in construction contracts.
Część ta jest zbiorem warunków technicznych i norm w tym zakresie (obowiązuje normalizacja DIN dostosowania do rodzaju usług budowlanych – np.: DIN 18331 dla usług betoniarskich, DIN 18300 dla prac zimowych etc.).

3. PRAWNE ASPEKTY REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW KOŃCOWYCH

Szkolenie skierowane do wszystkich producentów oraz dostawców usług, którzy w ramach swojej działalności sprzedają towary i/lub usługi na rzecz konsumentów lub/i innych przedsiębiorców, i udzielają na te towary/usługi gwarancji jakości. Ponieważ gwarancja nie jest obowiązkowa – jest to tzw. instytucja umowna (nie zawiera ogólnie obowiązujących przepisów prawa) – producent może jej udzielić albo nie. On też (jeżeli daje gwarancję na swój towar czy usługę) decyduje o sposobie usuwania wady (naprawie bądź wymianie). Z tego też względu zagadnienia dotyczące gwarancji w praktyce wywołują wiele sporów między uprawnionymi z gwarancji a podmiotami ich udzielającymi. Już od momentu przystąpienia do sporządzania samej treści gwarancji, a kończąc na wypełnianiu obowiązków, jakie nałożył na siebie sam producent lub dostawca usług, w jej treści pojawiają się zagadnienia prawne, które muszą być rozstrzygane, często przez osoby nie posiadające do podejmowania takich rozstrzygnięć odpowiedniej wiedzy. Celem naszych szkoleń, organizowanych w zakresie tej tematyki, jest właśnie przybliżenie – wszystkim uczestnikom procesu decyzyjnego związanego z udzielaniem gwarancji, przyjmowaniem reklamacji i ich rozpatrywaniem – wszystkich aspektów, które muszą być brane pod uwagę. A jednocześnie – wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę umożliwiającą im podejmowanie optymalnych biznesowo decyzji, zgodnych z treścią gwarancji i obowiązującymi przepisami.

Szkolenie, w zależności od potrzeb danego Klienta, polega na analizie zagadnień związanych z tematyką szkolenia poprzez analizę obowiązujących u danego Klienta wzorców dokumentów, w tym analizie dokumentu gwarancji czy też protokołu reklamacyjnego etc., lub też jest przeprowadzane w oparciu o analizę przypadków (case study). W obu modelach analizowane są nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale uczestnicy szkolenia wykorzystują również swoją wiedzę rozwiązując kazusy.

4. WARSZTATY RODO

Celem warsztatów jest przekazanie Państwa pracownikom wiedzy na temat zasad, jakie muszą być przestrzegane przez każdą osobę mającą kontakt z danymi osobowymi na poziomie, który pozwoli na postępowanie zgodnie z przyjętymi w Państwa Spółce procedurami.

Warsztaty skierowane są do wszystkich firm i mają na celu przybliżenie rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną obowiązywać już w maju 2018 r. Ma to związek z wejściem w życie dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej zwanego: „RODO”.

Od dnia 25.05.2018 r. każdy, kto zatrudnia pracowników oraz ma nawiązane relacje biznesowe ze swoimi kontrahentami i klientami, musi dostosować się do wymogów RODO. Największym wyzwaniem jest stworzenie przez każdy podmiot własnych procedur, jakie będzie stosował w swojej organizacji, aby spełnić wymóg przetwarzania danych zgodnie z prawem. RODO nie precyzuje bowiem, jakie konkretnie procedury postępowania z danymi mają być stosowane i jakie wymogi mają one spełniać. RODO opisuje natomiast cele, jakie każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi realizować przy pomocy tych procedur. Należy przy tym nadmienić, że sankcje za uchybienia w ochronie danych osobowych przewidziane w RODO są bardzo wysokie. Są to bowiem kary finansowe w wysokości aż do 20 000 000 EUR lub 4% rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Ze względu na konieczność dostosowania do specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorcy, warsztaty organizowane są w formie warsztatów „szytych na miarę” („tailor-made”). Warsztaty mogą odbywać się w Państwa siedzibie lub, w przypadku mniejszych grup, w siedzibie naszej Kancelarii. Program każdego z pojedynczych warsztatów jest dostosowany do potrzeb każdego naszego Klienta i zależy od stanowisk zajmowanych przez jego pracowników i związanych z nimi obowiązków zawodowych. W trakcie warsztatów korzystamy z metody „Case study” (tj. analizy przypadku), co pozwala uczestnikom warsztatów na wykorzystanie i przećwiczenie zdobytej wiedzy teoretycznej w konkretnych przypadkach.

Warsztaty, jako rodzaj kursu podstawowego, są skierowane do wszystkich Państwa pracowników, w szczególności pracowników działu zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedażą i zakupami. Oczywiście mogą w nich uczestniczyć także osoby zajmujące się stroną techniczną i procedurami związanymi z ochroną danych osobowych, w tym administratorzy bezpieczeństwa informacji.

5. PRAWNE I PODATKOWE NOWOŚCI W RELACJACH PRACODAWCA – PRACOWNIK

Program warsztatów:

ZMIANY JUŻ OBOWIĄZUJĄCE
RODO u każdego pracodawcy
  ► RODO w procesie rekrutacyjnym.
  ► RODO a nawiązanie stosunku pracy.
  ► RODO w trakcie trwania stosunku pracy.
  ► RODO w momencie zakończenia stosunku pracy.
  ► RODO a umowy zlecenia i umowy o dzieło.
  ► RODO w relacjach ze związkami zawodowymi.
Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników
  ► Kiedy pracodawca może stosować monitoring?
  ► Rodzaje monitoringu, który może być stosowany:
      → Monitoring wizyjny,
      → Monitorowanie poczty elektronicznej,
      → Inne, nie wymienione wprost w przepisach formy monitoringu (np. monitoring audio, monitoring aktywności w sieci, GPS i inne).
  ► Monitoring a RODO.
  ► Kroki, jakie muszą być wykonane w celu wprowadzenia w firmie monitoringu pracowników.
  ► Obowiązki związane z monitorowaniem osób spoza grona pracowników, np. zleceniobiorców, dostawców usług etc.
Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  ► Zniesienie ograniczenia nałożonego na pracowników obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu zatrudnienia.
  ► Rekomendowana weryfikacja stosowanych dotychczas zabezpieczeń, w tym zawartych umów, pod kątem odpowiednich klauzul poufności.
ZMIANY ZAPLANOWANE NA 2019 R.
Nowości w zakresie dokumentacji pracowniczej
  ► Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji oraz wyjątki od tej zasady.
  ► Zasady wydawania dokumentacji pracowniczej i jej kopii pracownikom i byłym pracownikom.
  ► Obowiązki ciążące na pracodawcy w momencie rozstawania się z pracownikiem.
  ► Nowe dokumenty w aktach osobowych.
Zmiany w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia
Związki zawodowe już nie tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  ► Nowe kategorie podmiotów na gruncie ustawy o związkach zawodowych.
  ► Uprawnienia związane z przynależnością do organizacji związkowej.
  ► Obowiązek informacyjny.
  ► Modyfikacje w zakresie szczególnej ochrony zatrudnienia.
  ► Nowe uprawnienia pracodawcy.
Zmiany w ustawie o jawności życia publicznego
  ► Sygnaliści.
  ► Obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.
ZAGADNIENIA PODATKOWE
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. i planowane na rok 2019 w zakresie 50% kosztów uzyskania dla twórców
  ► Podwojenie kwoty granicznej oraz ograniczenie rodzajów aktywności pracowników.
  ► Proponowane zmiany od 1 stycznia 2019 r. – aktualny stan zaawansowania zmian.
  ► Ostatnie interpretacje Dyrektora KIS w zakresie stosowania 50% KUP dla twórców.
Plany motywacyjne i premiowe – zmiany w opodatkowaniu
  ► Wpływ wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. zmian na finanse przedsiębiorstwa (szanse i ryzyka).
  ► Przegląd najnowszych interpretacji Dyrektora KIS w zakresie planów motywacyjnych i premiowych.
Planowane zmiany w zakresie użytkowania samochodów firmowych na cele osobiste pracownika lub przedsiębiorcy
  ► Aktualny stan zmian legislacyjnych.
  ► Wpływ planowanych zmian na finanse przedsiębiorstwa i dochody pracowników.
Pozapłacowe możliwości wynagradzania i motywowania pracowników – przegląd najnowszych interpretacji wydawanych przez Dyrektora KIS oraz orzeczeń sądowych
Skutki podatkowe delegowania pracowników – przegląd najnowszych interpretacji wydawanych przez Dyrektora KIS oraz orzeczeń sądowych

6. RODO, PPK I NIE TYLKO

Program warsztatów:

ZMIANY JUŻ OBOWIĄZUJĄCE
RODO u każdego pracodawcy
  ► RODO w procesie rekrutacyjnym.
  ► RODO a nawiązanie stosunku pracy.
  ► RODO w trakcie trwania stosunku pracy.
  ► RODO w momencie zakończenia stosunku pracy.
  ► RODO a umowy zlecenia i umowy o dzieło.
  ► RODO w relacjach ze związkami zawodowymi.
Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników
  ► Kiedy pracodawca może stosować monitoring?
  ► Rodzaje monitoringu, który może być stosowany:
      → Monitoring wizyjny,
      → Monitorowanie poczty elektronicznej,
      → Inne, nie wymienione wprost w przepisach formy monitoringu (np. monitoring audio, monitoring aktywności w sieci, GPS i inne).
  ► Monitoring a RODO.
  ► Kroki, jakie muszą być wykonane w celu wprowadzenia w firmie monitoringu pracowników.
  ► Obowiązki związane z monitorowaniem osób spoza grona pracowników, np. zleceniobiorców, dostawców usług etc.
Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  ► Zniesienie ograniczenia nałożonego na pracowników obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu zatrudnienia.
  ► Rekomendowana weryfikacja stosowanych dotychczas zabezpieczeń, w tym zawartych umów, pod kątem odpowiednich klauzul poufności.
ZMIANY ZAPLANOWANE
Pracownicze Plany Kapitałowe
  ► Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?
  ► Powszechność i dobrowolność Pracowniczych Planów Kapitałowych.
  ► Co na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych musi wiedzieć każdy pracodawca i każdy pracownik?
Nowości w zakresie dokumentacji pracowniczej
  ► Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji oraz wyjątki od tej zasady.
  ► Zasady wydawania dokumentacji pracowniczej i jej kopii pracownikom i byłym pracownikom.
  ► Obowiązki ciążące na pracodawcy w momencie rozstawania się z pracownikiem.
  ► Nowe dokumenty w aktach osobowych.
Związki zawodowe już nie tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  ► Nowe kategorie podmiotów na gruncie ustawy o związkach zawodowych.
  ► Uprawnienia związane z przynależnością do organizacji związkowej.
  ► Obowiązek informacyjny.
  ► Modyfikacje w zakresie szczególnej ochrony zatrudnienia.
  ► Nowe uprawnienia pracodawcy.
Zmiany w ustawie o jawności życia publicznego
  ► Sygnaliści.
  ► Obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

7. WEBINAR - ONBOARDING PRACOWNIKA, NOWE WYZWANIA DLA DZIAŁÓW HR

Chcą dowiedzieć się Państwo:

  • Czym jest onboarding pracownika w firmie?
  • Dlaczego onboarding jest ważny?
  • Jaki jest wpływ ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy na onboarding pracownika.
  • Jak usprawnić przeprowadzanie onboardingu?

Prowadząca: dr Anna Pułka, radca prawny, Compliance Officer.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.

 

Zapraszamy do kontaktu

E-mail

wroclaw@explico.com.pl

Telefon

(+48) 71 344 34 30
(+48) 71 344 34 35

Adres

Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p.

Rynek 60
50-116 Wrocław

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close