Pułka & Partnerzy

Optymalne rozwiązania prawne dla firm
O nas

Klientami Kancelarii są polskie i zagraniczne firmy prowadzące działalność w wielu branżach, w tym, między innymi, w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle elektrycznym, rynku wydawniczym, w usługach. Świadczymy również usługi doradcze dla spółek zajmujących się najnowszymi technologiami.

Główne obszary działalności

Prawo spółek

Doradzamy, jak optymalnie konstruować wszystkie dokumenty korporacyjne, minimalizować ryzyka związane z tworzeniem grup kapitałowych oraz w najkrótszy, ale zrazem najbardziej efektywny sposób osiągać wyznaczone cele. Czytaj więcej

Prawo podatkowe

Celem doradztwa w tym zakresie jest optymalizacja obciążeń podatkowych naszych Klientów. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w czasie trwania postępowań prowadzonych przeciwko Państwu przez urzędy skarbowe i inne organy podatkowe. Czytaj więcej

Prawo pracy

Doradzając naszym Klientom pamiętamy o sentencji Mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch). Bez zadowolonych pracowników, którym pracodawca stworzył optymalne warunki do pracy i rozwoju, żadna firma nie może oczekiwać sukcesu. Czytaj więcej

Nasza misja

Dbamy o to, aby w naszym zespole pracowały osoby o wysokich kwalifikacjach, specjalizujące się w różnych dziedzinach prawa.

Kierujemy się najwyższymi międzynarodowymi standardami w zakresie jakości świadczonych usług i sposobu wykonywania doradztwa prawnego, a także etyki zawodowej.

Profesjonalizm Kancelarii doceniają nasi Klienci, o czym świadczy fakt, że z wieloma Klientami współpracujemy od lat. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie obsługiwanym przez nas Klientom bezpieczeństwa w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze doradztwo opieramy na poszukiwaniu i wskazywaniu najkorzystniejszych rozwiązań oraz minimalizacji mogących się pojawić zagrożeń i problemów.

Aktualności

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący WNT

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący WNT

Trybunał Sprawiedliwości, w wyroku wydanym w dniu 8 marca 2021 r. (sprawa o sygn. C-895/19), uznał za niezgodny z zasadą neutralności VAT przepis art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku...

czytaj dalej
Jak zatrudnić cudzoziemca

Jak zatrudnić cudzoziemca

Obywatele sześciu państw Europy Wschodniej, mogą zostać zatrudnieni na terytorium Polski na podstawie procedury uproszczonej – tj. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, składanego przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy i podlegającego...

czytaj dalej
Kontrola stanu trzeźwości w miejscu pracy

Kontrola stanu trzeźwości w miejscu pracy

Sygnalizujemy, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało bardzo oczekiwany przez wszystkich pracodawców wstępny projekt zmian w Kodeksie pracy oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które mają umożliwić pracodawcom...

czytaj dalej

Przegląd regulaminów i procedur

Chcemy Państwu zaproponować dokonanie przez naszą kancelarię przeglądu obowiązujących u Państwa regulaminów i procedur.

Warto wiedzieć

Norma ISO 37002 „systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – wytyczne”

W najbliższych tygodniach ma być opublikowana norma ISO 37002 „Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – Wytyczne” (Whistleblowing management systems – Guidelines). Norma ISO 37002 koncentruje się na czynnościach, jakie powinna podjąć organizacja od momentu wpływu zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę do momentu, kiedy organizacja musi podjąć decyzję o działaniach naprawczych i je wdrożyć. Norma ISO 37002 to zbiór wskazówek dotyczących sposobu tworzenia systemu obsługi zgłoszeń w organizacji. Norma ISO 37002 nie ma być standardem certyfikowanym.

czytaj dalej

Opłata sądowa za wykreślenie hipotek łącznych

W przypadku wykreślenia hipotek łącznych wpisanych do więcej niż jednej księgi wieczystej, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 755 z późn. zm.) pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą. Oznacza to, że w przypadku hipoteki łącznej wystarczy złożenie jednego wniosku w celu jej wykreślenia ze wszystkich ksiąg wieczystych, w których jest ona wpisana, a opłata sądowa od takiego wniosku, mimo iż dotyczy on kilku ksiąg wieczystych, nie ulega zmianie i wynosi 100 zł.

czytaj dalej

Strony umowy, rozkładając na raty płatność lub prolongując spłatę, przesuwają początek terminu przedawnienia

Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.09.2020 r. (III CZP 88/19), w której odpowiedział na pytanie: Czy w ramach swobody kontraktowej umów (art. 3531 k.c.) dopuszczalna jest zmiana przez strony w drodze porozumienia terminu wymagalności roszczenia, po tym jak roszczenie stało się już wymagalne?

czytaj dalej

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, wcześniej wybudowane przez dewelopera, warto pamiętać o rękojmi

W momencie zakupu na rynku wtórnym nieruchomości wybudowanej przez dewelopera i przekazanej pierwotnemu właścicielowi, w ciągu ostatnich pięciu lat, bardzo często zapomina się o zapisaniu w umowie sprzedaży przelewu (cesji) na nabywcę uprawnień sprzedającego względem dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Przelewem mogą być objęte uprawnienia do żądania obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Niedopuszczalny jest natomiast przelew uprawnienia do odstąpienia od umowy.

czytaj dalej

Warunki skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

W celu skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), podatnik musi realizować działania spełniające przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu…

czytaj dalej

Nieodpłatne poręczenia podlegają opodatkowaniu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w dniu 16.01.2020 r. potwierdził stanowisko organów skarbowych, że poręczenie w celu zabezpieczenia kredytu w zamian za zobowiązanie do udzielenia poręczenia podlega, jako świadczenie nieodpłatne, opodatkowaniu (sygn. II FSK 373/18).

czytaj dalej

Konsorcjum

Od lat doradzamy skutecznie

Szkolenia i seminaria

Organizujemy szkolenia i warsztaty dostosowane, co do zakresu poruszanej na nich tematyki oraz czasu i miejsca realizacji, do potrzeb naszych klientów. Zasadą jest organizowanie szkolenia lub warsztatów dla jednego klienta. W takim przypadku uczestniczą w nim tylko pracownicy lub osoby zaproszone przez danego klienta. Pozwala to na ustalenie planu szkolenia/warsztatów i jego przeprowadzenie w sposób optymalnie spełniający oczekiwania naszego klienta.

Dlaczego warto wdrożyć w firmie Wewnętrzną Politykę Antymobbingową

Pracodawcy, którzy do tej pory nie opracowali i nie wprowadzili w życie Wewnętrznych Polityk Antymobbingowych, powinni to uczynić.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close