Aktualności

Zmiany we właściwości organów podatkowych od 2021 roku

Z dniem 01.01.2021 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany dotyczące właściwości organów podatkowych. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.
W konsekwencji powyższych zmian:
1) podmiot z kapitałem zagranicznym, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości poniżej 3 mln euro, i który dotychczas podlegał pod wyspecjalizowany (tzw. ,,duży”) urząd skarbowy właściwy ze względu na jego siedzibę, od dnia 01.01.2021 r. podlega pod urząd skarbowy ogólnej właściwości (tzw. „mały” urząd skarbowy);
2) podmiot, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro, jest objęty właściwością wyspecjalizowanego (tzw. ,,dużego”) urzędu skarbowego właściwego ze względu na jego siedzibę. W tym przypadku udział kapitału zagranicznego w danym podmiocie nie jest brany pod uwagę;
3) podmiot, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości przekraczającej 50 mln euro, jest objęty właściwością Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w

czytaj dalej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tzw. „ulgi na złe długi” w VAT

Należy z satysfakcją odnotować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15.10.2020 r. (sprawa E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów, sygn. C-335/19) dotyczący zgodności polskich przepisów w zakresie ulgi na złe długi w VAT z regulacjami unijnymi.
W tym bardzo istotnym dla praktyki wyroku, odpowiadając na zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalne, TSUE uznał, że prawo unijne nie pozwala na ustanowienie w prawie krajowym regulacji dopuszczającej możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi” uwarunkowanej tym, że w dacie wykonania usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi:
• dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji,
• wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.
Trybunał uznał bowiem, że: artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

czytaj dalej
Obowiązkowe raportowanie umów o dzieło

Obowiązkowe raportowanie umów o dzieło

Od dnia 1.01.2021 r. płatnicy składek ZUS oraz osoby fizyczne zlecające dzieło są zobowiązane informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach

czytaj dalej

Spółki komandytowe będą płacić podatek dochodowy od osób prawnych

Od 01.01.2021 r. spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Do tego momentu spółki komandytowe pozostaną transparentne podatkowo, a opodatkowani będą tylko ich wspólnicy. Natomiast od tego dnia spółki komandytowe będą podlegać opodatkowaniu analogicznie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obniżona stawka podatku będzie wynosić 9% – jeżeli roczne przychody będą nie wyższe niż 2 mln EUR, a 19% w pozostałych przypadkach. Oprócz opodatkowania samej spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu będą podlegały zyski spółki wypłacane wspólnikom. Wspólnicy spółek komandytowych będą podlegali opodatkowaniu od dochodu, który będzie przypadał na nich w stosunku do udziału w zysku spółki.
Zmiany te wprowadzono ustawą z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 2123 z dnia 30.11.2020 r.).
Możliwość przesunięcia terminu
Spółka komandytowa może postanowić, że zmienione przepisy będą stosowane do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 01.05.2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 01.05.2021 r.
Ważne: Decyzja o skorzystaniu z ww. możliwości musi być podjęta do dnia 31.12.2020 r.

czytaj dalej

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Podmioty, u których obroty przekroczyły 50 mln euro (nawet jeśli nie są dużymi przedsiębiorcami) i podatkowe grupy kapitałowe niezależnie od przychodów, są zobowiązane do przekazywania drogą elektroniczną Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Obowiązek ten wynika z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, który wszedł w życie w dniu 01.01.2020 r. Oznacza to, że pierwsze takie sprawozdanie będzie musiało być złożone do dnia 31.01.2021 r. i będzie obejmować płatności z 2020 r.
Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, musi zawierać następujące dane:
1) firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
2) wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
• nieprzekraczającym 30 dni,
• od 31 do 60 dni,
• od 61 do 120 dni,
• przekraczającym 120 dni
– od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
3) wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

czytaj dalej

Potwierdzanie sald w przypadku wierzytelności spornych lub wątpliwych

Firmy często zapominają, że potwierdzanie sald to coś więcej niż tylko sprawdzanie kwot. W szczególności problemy mogą pojawić się w przypadku wierzytelności spornych lub wątpliwych.
Co zawiera potwierdzenie salda
Ustawa o rachunkowości wymaga, co do zasady, uzyskiwania potwierdzeń sald należności. Nie wymaga natomiast, by wysyłać potwierdzenia sald zobowiązań.
Na dzień bilansowy wszystkie aktywa i pasywa powinny być zinwentaryzowane. Jednostki przeprowadzają inwentaryzację roczną na trzy sposoby, a sposób jest uzależniony od tego, z jakim składnikiem aktywów lub pasywów mają do czynienia. I tak, inwentaryzację roczną przeprowadza się drogą:
• spisu z natury,
• potwierdzenia sald,
• porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami.
Metoda potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów i banków oświadczeń o pozycjach występujących w księgach rachunkowych. Metoda ta jest stosowana do ustalenia sald aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym pożyczek, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników majątku.
Praktyka jednak wskazuje, że jednostki wysyłają do swoich kontrahentów prośby o potwierdzenie sald zobowiązań, przyjmując, że jest to rozwiązanie pozwalające wiarygodnie zweryfikować salda.

czytaj dalej
Znowu zmiany w prawie pracy

Znowu zmiany w prawie pracy

W dniu 04.05.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21.02.2019 r. wdrażająca RODO. Nowelizacja odnosi się do ponad 160 aktów prawnych, wśród których najistotniejsze dla każdego pracodawcy są kodeks pracy i ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany te...

czytaj dalej
Nowy krajowy standard rachunkowości

Nowy krajowy standard rachunkowości

Od 22.05.2019 r. obowiązuje, uchwalony przez Komitet Standardów Rachunkowości, Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”. Z dniem jego wejścia w życie utraciła moc uchwała Nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16.01.2007 r. w sprawie…

czytaj dalej
Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Już od 01.07.2019 r. pierwsza grupa podmiotów (tych, które według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób) zacznie podlegać ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wdrożenie PPK wymaga: przygotowania organizacji...

czytaj dalej
Zamknięcie roku obrotowego

Zamknięcie roku obrotowego

Począwszy od dnia 01.10.2018 r. (czyli zmiany będą po raz pierwszy dotyczyły sprawozdań za 2018 r. składanych w 2019 r.) sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów…

czytaj dalej

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close