Aktualności

Znowu zmiany w prawie pracy

W dniu 04.05.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21.02.2019 r. wdrażająca RODO. Nowelizacja odnosi się do ponad 160 aktów prawnych, wśród których najistotniejsze dla każdego pracodawcy są kodeks pracy i ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany te...

czytaj dalej

Nowy krajowy standard rachunkowości

Od 22.05.2019 r. obowiązuje, uchwalony przez Komitet Standardów Rachunkowości, Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”. Z dniem jego wejścia w życie utraciła moc uchwała Nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16.01.2007 r. w sprawie…

czytaj dalej

Pracownicze Plany Kapitałowe

Już od 01.07.2019 r. pierwsza grupa podmiotów (tych, które według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób) zacznie podlegać ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wdrożenie PPK wymaga: przygotowania organizacji...

czytaj dalej

Zamknięcie roku obrotowego

Począwszy od dnia 01.10.2018 r. (czyli zmiany będą po raz pierwszy dotyczyły sprawozdań za 2018 r. składanych w 2019 r.) sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów…

czytaj dalej

Wystarczy w pewnych przypadkach kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

Od 1.01.2019 w niektórych przypadkach podatnicy będą mogli posługiwać się, aby jako płatnicy móc zastosować stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej (tj. zaświadczeniami o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanymi przez właściwy organ administracji podatkowej państwa – miejsca siedziby podatnika). Będzie to możliwe, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1/ pobór podatku u źródła dotyczy usług realizowanych z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

2/ kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym;

czytaj dalej

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Już tylko na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca przepisy dotyczące dowodów osobistych, wprowadzająca dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Planowane wejście w życie ww. zmian to 04.03.2019 r.

czytaj dalej

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Z dniem 13 .07.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723). Ustawa ma na celu wdrożenie wymogów określonych, między innymi, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20.07.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski najistotniejszą zmianą, która zacznie obowiązywać od dnia 13.10.2019 r., jaką wprowadza ww. ustawa jest utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: ,,Rejestr Beneficjentów”) i obowiązki z tym związane, jakie będą ciążyć na wszystkich spółkach. Do zgłaszania do Rejestru Beneficjentów informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą obowiązane:

czytaj dalej

Pracownicze Programy Kapitałowe

Proces legislacyjny związany z wejściem w życie rewolucyjnej ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej „PPK”) zbliża się do końca. Jeżeli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się, należy zakładać, że ustawa zacznie obowiązywać od 1.01.2019 r.

czytaj dalej

Wyższe składki na ZUS dla menedżerów na umowach o pracę

Z informacji zamieszczonych na stronie Trybunału Konstytucyjnego wynika, że Trybunał odwołał zaplanowaną na dzień 10.07.2018 r. rozprawę, na której miał się zająć wnioskiem prezydenta o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia na życie

Sąd Najwyższy w trzech podjętych w dniu 10.08.2018 r. uchwałach (sygn. akt: III CZP 13/18, III CZP 20/18 i II CZP 22/18) potwierdził, że do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie abuzywnych postanowień umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, przysługującego ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu będącemu konsumentem przeciwko ubezpieczycielowi, ma zastosowanie dziesięcioletni termin przedawnienia zgodnie z przepisem art. 118 k.c. Sąd Najwyższy odrzucił pogląd, że na skutek uznania za klauzule abuzywne postanowień umownych dotyczących opłaty za wykup z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem lat trzech na podstawie art. 819 par. 1 k.c.

czytaj dalej

JPK na żądanie

Od dnia 01.07.2018 r., na żądanie organu podatkowego, zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, każdy podatnik prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego musi liczyć się z możliwością zażądania od niego przez organ...

czytaj dalej

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close