Jak zatrudnić cudzoziemca

09.05.2021

Obywatele sześciu państw Europy Wschodniej, mogą zostać zatrudnieni na terytorium Polski na podstawie procedury uproszczonej – tj. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, składanego przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy i podlegającego wpisowi do ewidencji oświadczeń, czyli bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę (dalej: ,,Zatrudnienie w ramach procedury uproszczonej”). Wynika to z art. 88z i art. 88za ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.; dalej: „u.p.z.”) i wydanego na ich podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Warunki skorzystania przez pracodawcę z procedury uproszczonej

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca w ramach procedury uproszczonej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy;
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać odrębne zezwolenie;
 • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

O ile warunki wskazane w pkt. 1) i 2) powyżej są jasne i nie wymagają komentarza, o tyle należy wyjaśnić, jak liczyć okres zatrudnienia wskazany w pkt. 3) powyżej. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlega wpisowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie więcej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Powyższe oznacza, że cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie ww. oświadczenia maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych, następujących po sobie, 12 miesięcy, a okresy pracy tego cudzoziemca na podstawie oświadczenia na rzecz różnych pracodawców sumują się i łącznie nie mogą przekroczyć powyższego okresu. Okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia zawsze dotyczy bowiem konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy, dlatego należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia, niezależnie od tego, czy praca była wykonywana tylko na rzecz jednego pracodawcy, czy też na rzecz wielu pracodawców – na podstawie innych jeszcze oświadczeń.

Okres świadczenia pracy może być wykorzystany:

 • w sposób ciągły, czyli przez pełne 6 miesięcy,
 • w kilku krótszych okresach, przy czym łączny okres zatrudnienia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Okres 6 miesięcy pracy na podstawie oświadczenia jest równy 180 dniom. Okres 12-miesięczny obejmuje 12 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, a rozpoczęcie następnego roku kalendarzowego nie oznacza, że okres 12 miesięcy jest liczony od początku.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudniać w Polsce cudzoziemca na okres dłuższy, jednak w takim wypadku należy wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę (o czym będzie jeszcze mowa). W przeciwnym wypadku wykonywanie pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia, po przekroczeniu ww. okresu, będzie uznane za nielegalne.

Etapy procedury uproszczonej

 • Złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 • Weryfikacja i wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 • Obowiązki pracodawcy po wpisaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. W przypadku wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń:
 • pracodawca odbiera oświadczenie wpisane do ewidencji oświadczeń i opatrzone pieczęcią urzędową (osobiście, przez pełnomocnika lub przesłane pocztą),
 • pracodawca przekazuje oświadczenie w oryginale cudzoziemcowi,
 • cudzoziemiec, na podstawie ww. oświadczenia, uzyskuje wizę w celu wykonywania w Polsce pracy.
Ważne! Jednocześnie sygnalizujemy, że cudzoziemcy są zwolnieni z wymogu posiadania wizy w czasie pobytu na terytorium Polski (tzw. ruch bezwizowy), jeżeli posiadają paszporty biometryczne wydane zgodnie z normami ICAO. Przy czym całkowity pobyt na terytorium Polski bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
 • pracodawca podpisuje umowę o pracę z cudzoziemcem na warunkach określonych w oświadczeniu,
 • pracodawca powiadamia pisemnie powiatowy urząd pracy o:
 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
 • pracodawca musi przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzenia pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, o czym będzie mowa w dalszej części niniejszego artykułu), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).
Ważne! Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy i na warunkach wskazanych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close