Czy banki faktycznie mogą żądać waloryzacji?
Pułka & Partnerzy
21 czerwca 2023

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21TSUE wydał w dniu 15 czerwca 2023 roku ważny, a co najważniejsze – korzystny dla frankowiczów wyrok. Jego treść jest wszystkim znana i szeroko komentowana. Poniżej chcemy odnieść się do już medialnie sygnalizowanego przez zarządy banków rozwiązania, do jakiego zamierzają sięgnąć w sprawach sądowych, które już się toczą albo są planowane przez banki i w których to banki pozywają kredytobiorców.

Roszczenie waloryzacyjne, bo o tej instytucji mowa, opiera się na założeniu, że umowa kredytowa jest nieważna. W związku z nieważnością umowy strony powinny zwrócić sobie wszystkie kwoty, które wypłaciły sobie bez podstawy prawnej. Kredytobiorca powinien otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych na rzecz banku rat, a bank powinien otrzymać zwrot wypłaconej kwoty kredytu. Według banków to ostatnie roszczenie powinno zostać przez sąd zwaloryzowane na podstawie art. 3581 § 3 k.c., zgodnie z którym:

W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

W świetle powyższego przepisu świadczenie może zostać zwaloryzowane przez sąd jedynie w sytuacji, gdy (I) po powstaniu zobowiązania doszło do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, (II) sąd rozważył słuszność interesów obu stron, oraz (III) waloryzacja nie godzi w zasady współżycia społecznego. Co istotne, przesłanki te muszą wystąpić łącznie.

Wydaje się jednak, że roszczenie waloryzacyjne jest w tym przypadku niezasadne z uwagi na charakter świadczeń restytucyjnych wynikających z nieważności umowy. Roszczenie takie, po pierwsze, nie jest „czystym” zobowiązaniem pieniężnym i nie powinno podlegać waloryzacji (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20.02.2020 r., sygn. akt I ACa 635/19, LEX nr 2817682).  

Po drugie, treść art. 3581 § 3 k.c. traktuje o zmianie siły nabywczej zachodzącej po powstaniu zobowiązania, a w tym przypadku zobowiązania do zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia powstaną dopiero wraz ze stwierdzeniem nieważności umowy. W takiej sytuacji o waloryzacji można mówić tylko w odniesieniu do okresu pomiędzy powstaniem zobowiązania (prawomocnym stwierdzeniem nieważności umowy) a jego spełnieniem, o ile  zaszły podstawy do zwaloryzowania świadczenia.

Po trzecie, tak skonstruowane roszczenie banku pozostaje w sprzeczności z celami Dyrektywy 93/13. Uwzględnienie roszczeń banku prowadziłoby do sytuacji, w której bank nie odczuwałby żadnych negatywnych skutków stosowania klauzul abuzywnych w umowie kredytowej zawartej z konsumentem, a zatem nie ponosiłby żadnego ryzyka związanego ze stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych. W przypadku bowiem stwierdzenia nieważności umowy, bank nadal osiągałby zysk, być może nawet większy od tego, który mógłby osiągnąć w przypadku prawidłowego wykonywania umowy.

Po czwarte, roszczenie, zasługuje na oddalenie także w świetle zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Biorąc pod uwagę, że to bank (będący podmiotem profesjonalnym w obrocie) każdorazowo przygotowywał, świadomie pozbawiał kredytobiorcę możliwości negocjowania zapisów umowy, a w konsekwencji przedkładał mu do podpisu dotknięty wadliwością (ze względu na zawarcie w nim klauzul abuzywnych) wzorzec umowy, z pewnością nie powinien on przerzucać na kredytobiorcę negatywnych konsekwencji związanych z nieważnością umowy. Działanie banku należy ocenić jako zdecydowane nadużycie jego praw podmiotowych, a zatem będące w sprzeczności z art. 5 k.c.

Inne z tej kategorii

Potwierdzanie sald w przypadku wierzytelności spornych lub wątpliwych

Potwierdzanie sald w przypadku wierzytelności spornych lub wątpliwych

Firmy często zapominają, że potwierdzanie sald to coś więcej niż tylko sprawdzanie kwot. W szczególności problemy mogą pojawić się w przypadku wierzytelności spornych lub wątpliwych.Co zawiera potwierdzenie salda Ustawa o rachunkowości wymaga, co do zasady,...

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close