Zmiany we właściwości organów podatkowych od 2021 roku

23.01.2021Aktualności

Z dniem 01.01.2021 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany dotyczące właściwości organów podatkowych. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

W konsekwencji powyższych zmian:

1) podmiot z kapitałem zagranicznym, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości poniżej 3 mln euro, i który dotychczas podlegał pod wyspecjalizowany (tzw. ,,duży”) urząd skarbowy właściwy ze względu na jego siedzibę, od dnia 01.01.2021 r. podlega pod urząd skarbowy ogólnej właściwości (tzw. „mały” urząd skarbowy);

2) podmiot, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro, jest objęty właściwością wyspecjalizowanego (tzw. ,,dużego”) urzędu skarbowego właściwego  ze względu na jego siedzibę. W tym przypadku udział kapitału zagranicznego w danym podmiocie nie jest brany pod uwagę;

3) podmiot, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości przekraczającej 50 mln euro, jest objęty właściwością Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W tym przypadku udział kapitału zagranicznego w danym podmiocie nie jest brany pod uwagę.

Należy pamiętać, że spółki komandytowe, które wcześniej nie podlegały pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (nie były podatnikami CIT), od dnia 01.01.2021 r. podlegają pod Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, jeśli w 2019 r. osiągnęły przychód powyżej 50 mln euro.

Przeliczenie kwot wyrażonych w euro

Kwoty wyrażone w euro w ww. limitach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego.

W sprawozdaniu finansowym występują następujące pozycje przychodów: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe. Przy czym do wyliczenia przychodu objętego ww. limitami przyjmuje się przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług ustalany na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, tj. przychód uzyskany w ramach podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, bez pozostałych przychodów operacyjnych.

Właściwość szczególna dla podatku u źródła

Z kolei Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie od dnia 01.01.2021 r. obsługuje wszystkich podatników i płatników z obszaru całego kraju w sprawach:

– zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranego przez płatników od nierezydentów (podatek u źródła);

– stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników, na wniosek będącego nierezydentem podatnika tego podatku.

Od kiedy i jak następuje zmiana właściwości

Zaliczenie, ze względu na uzyskanie progu przychodów wyrażonych w euro, do poszczególnej kategorii podatników objętych specjalną właściwością urzędu skarbowego następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek dotyczący wysokości przychodów.

Jeżeli rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, to zaliczenie następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.

Przykład:

Jeżeli rok podatkowy spółki trwa od dnia 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku kolejnego, to do oceny spełnienia kryterium obrotów netto powinien być brany rok podatkowy kończący się z dniem 30.06.2019 r.

Również wyłączenie następuje w oparciu o wysokość przychodów uzyskanych w ciągu dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek.

Oznacza to, że zmianą właściwości już od dnia 01.01.2021 r. zostały objęte tylko te podmioty, które już w 2019 r. osiągnęły przychód ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający 3 mln euro (w przypadku wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim) lub przekraczający 50 mln euro (w przypadku Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego). Z kolei te podmioty, które ww. limity osiągnęły dopiero za 2020 r., zmianą właściwości będą objęte dopiero od dnia 01.01.2022 r.

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła z dniem 01.01.2021 r., została dokonana automatycznie. Oznacza to, że podmioty objęte zmianami nie muszą składać do żadnego z urzędów skarbowych, tj. zarówno dotychczas właściwego, jak i właściwego po zmianie, żadnego zawiadomienia. Z kolei zmiany następujące po dniu 01.01.2021 r. będą już wymagały zgłoszenia.

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie prezentację ,,Specjalizacja w obsłudze podmiotów w urzędach skarbowych od 1 stycznia 2021 r.”, do zapoznania się z którą zachęcamy (link).

Na to trzeba zwrócić uwagę

1) Podmioty, u których rok podatkowy zakończył się w dniu 31.12.2020 r., zeznanie CIT za 2020 rok powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 01.01.2021 r., a więc do urzędu właściwego po zmianie.

2) Korekty deklaracji/zeznań/informacji sporządzane po dniu 31.12.2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą, należy składać do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (z zastrzeżeniem art. 18b ustawy Ordynacja podatkowa).

3) W przypadku zmiany właściwości miejscowej w okresie pomiędzy dniem złożenia deklaracji z wykazaną kwotą zwrotu podatku VAT (przed 01.01.2021 r.), a ustawowym terminem zwrotu tego podatku (przypadającym po dniu 31.12.2020 r.) – zwrotu podatku VAT dokona „nowy” urząd skarbowy, zgodnie z właściwością po zmianie.

4) Kontrole  podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i nie zakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed dniem 01.01.2021 r. kontynuują organy podatkowe właściwe przed zmianą.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close