Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca

29.04.2021

W przypadku zatrudnienia cudzoziemca w oparciu o umowę o pracę, niezależnie od posiadanego przez niego dokumentu dopuszczającego do polskiego rynku pracy, pracodawca ma obowiązek, podobnie jak w przypadku zatrudnienia pracownika będącego obywatelem Polski, zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń:

  • społecznych (emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego);
  • zdrowotnego,

w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia (w przypadku pracownika tym dniem jest dzień nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem jednak, że praca wykonywana jest przez tego cudzoziemca na terytorium Polski.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 266 z późn. zm.; dalej: „u.s.u.s.”) wszystkie osoby mające status pracownika w rozumieniu polskich przepisów prawa pracy (tj. zatrudnione na podstawie umowy o pracę) i wykonujące pracę na terytorium Polski, w tym również cudzoziemcy (niezależnie od obywatelstwa), podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przepisy u.s.u.s. nie uzależniają bowiem objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania, pobytu itp. Istotny dla objęcia tymi ubezpieczeniami jest fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy lub innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz wykonywanie pracy w ramach tych umów na obszarze Polski[1].

Ważne!

Pod polski system ubezpieczeń nie podlegają zatem cudzoziemcy, którzy wprawdzie są zatrudnieni przez polski podmiot, jednak wykonują pracę poza granicami Polski.

Obowiązek stosowania polskich przepisów w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych do obywateli Mołdawii wykonujących pracę na terytorium Polski wynika również z postanowień Umów zawartych między Polską a poszczególnymi krajami, np. w przypadku Mołdawii jest to umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie w dniu 09.09.2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1460). Ww. Umowa przewiduje bowiem, że osoba zatrudniona na terytorium jednej z Umawiających się Stron podlega, w odniesieniu do tego zatrudnienia, ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub jeżeli główna siedziba lub zarejestrowana siedziba jej pracodawcy mieści się na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. A zgodnie z art. 4 Porozumienia administracyjnego w sprawie stosowania Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, jeżeli ustawodawstwo jednej z Umawiających się Stron jest stosowane zgodnie z postanowieniami części II Umowy, instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony [w Polsce jest nią, co do zasady, Zakład Ubezpieczeń Społecznych], na wniosek pracodawcy (…) wydaje zaświadczenie potwierdzające, że pracownik (…) podlega temu ustawodawstwu, ze wskazaniem okresu ważności takiego zaświadczenia. Zaświadczenie to jest dowodem, że pracownik (…) jest wyłączony spod ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony dotyczącego obowiązkowego ubezpieczenia. Przy czym instytucja właściwa Umawiającej się Strony, która wydaje zaświadczenie, (…) dostarcza kopię tego zaświadczenia pracownikowi (…), jak również pracodawcy pracownika i instytucji łącznikowej lub instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony.

Zgłoszenia cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku zgłoszenia pracownika będącego obywatelem Polski, co oznacza, że należy w tym celu wykorzystać formularz ZUS-ZUA.

[1] Pismo ZUS z dnia 06.12.2011 r., WPI/200000/451/834/2011.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close