Odpowiedzialność towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec uczestników funduszu

15.04.2019

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 15.05.2018 r. stanowisko w sprawie zlecania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Stanowisko to jest dostępne na stronie Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/stanowiska/stanowiska_uknf_rynek_kapitalowy

W ww. stanowisku czytamy, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy towarzystwo funduszy inwestycyjnych odpowiada wobec uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.

Sygnalizujemy również, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2014 r. (sygn. I CSK 609/13) odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec uczestnika funduszu w związku z nieprawidłowym wykonywaniem zarządu aktywami tego funduszu (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 157) jest odpowiedzialnością za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.). Ciężar wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności Towarzystwa spoczywa na poszkodowanym uczestniku (art. 6 k.c.). Oznacza to, że poszkodowany powinien wykazać także wystąpienie szkody w postaci lucrum cessans ( art. 361§ 2 k.c.) i to właśnie w ramach wspomnianego wcześniej założonego i zweryfikowanego przez sąd meriti hipotetycznego przebiegu zdarzeń.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close