Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

26.11.2018

Z dniem 13 .07.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723). Ustawa ma na celu wdrożenie wymogów określonych, między innymi, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20.07.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski najistotniejszą zmianą, która zacznie obowiązywać od dnia 13.10.2019 r., jaką wprowadza ww. ustawa jest utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: ,,Rejestr Beneficjentów”) i obowiązki z tym związane, jakie będą ciążyć na wszystkich spółkach. Do zgłaszania do Rejestru Beneficjentów informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą obowiązane:

  • spółki jawne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszeniem będą objęte informacje na temat danych identyfikacyjnych spółki oraz beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, m.in. o wielkości i charakterze przysługującego mu udziału lub uprawnień.  Firmy, o których mowa powyżej, na zgłaszanie do Rejestru Beneficjentów, informacji, o których mowa powyżej, mają 6 miesięcy liczone od dnia 13.10.2019.

Zgłoszenia do Rejestru dokonywać będą osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki, która będzie wnioskowała o wpis zgłoszenia. Zgłoszenie będzie dokonywane nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem, jaki będzie udostępniony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ww. osoba uprawniona dokonująca zgłoszenia będzie zobowiązana oświadczyć, że zgłoszone przez nią do Rejestru informacje są prawdziwe. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia ww. informacji, będą podlegać karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close